Spring naar content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Max Exterieurverzorging Donkvaart 7B5 4811 MB Breda, KvK nr.: 70104972, hierna te noemen opdrachtnemer.
 2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aannemingvanreinigingswerkzaamheden, glasbewassing, gevelen dakwerkzaamheden.
 4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
 5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien
  deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreukdoen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2: Offerte

 1. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is er geen termijn vermeld dan geldt een
  termijn van negentig dagen.

Artikel 3: Algemene voorwaarden van contractpartijen en of/of derden

 1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk wordenovereengekomen.
 2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter
  de toepasselijkheid van de voorwaarden vanopdrachtnemer onverlet.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

Artikel 4: Verplichtingen van opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst
  uit te voeren.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
  a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen,
  ontheffingen en beschikkingen enz.) een enander op aanwijzing van opdrachtnemer;
  b. Het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
  c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslaan en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
  d. Elektriciteit en water.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtig tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij
  ander overeenkomen bij het aangaan van deovereenkomst.
 3. Als de opdrachtgever zelf zorgt draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hijaansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 6: Reinigings-en hulpmiddelen

 1. De gebruiker is vrij in zijn keuze van reinigings- en hulpmiddelen en/of (behandel)methoden,
  tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijnovereengekomen.
 2. De gebruiker staat ervoor in dat de gebruikte reinigings- en hulpmiddelen, (behandel)methoden en
  de apparatuur deugdelijk en zo weinig mogelijkmilieubelastend zijn.
 3. Wanneer op verzoek van de wederpartij specifieke reinigings- en hulpmiddelen en/of (behandel)methoden worden gebruikt c.q. toegepast, waarbij de gebruiker niet weet welke uitwerking deze reinigingsen hulpmiddelen of methoden op het object hebben of welke de gebruiker uitdrukkelijk afraadt, zalde
  gebruiker dit meedelen aan de wederpartij. Indien de wederpartij toch het gebruik van deze specifieke
  reinigings- en hulpmiddelen of methoden voorschrijft, is de gebruiker niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit gebruik en de eventuele hieruit voortvloeiende schade.
 4. De gebruiker behoudt zich nadrukkelijk het recht voor (chemische) reinigings- en hulpmiddelen c.q. (behandel)methoden, welke naar zijn oordeel schadelijk zijn dan wel gevaar opleveren voor personen te
  Algemene voorwaarden Max Exterieurverzorging KVK: 70104972 Pagina- 2
  weigeren. In voorkomende gevallen zal door de gebruiker in overleg met de wederpartij naaralternatieve reinigings- en hulpmiddelen c.q. behandelmethoden worden gezocht.

Artikel 7: Extra onvoorziene kosten

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de
  opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door teberekenen aan de opdrachtgever.
 2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan
  van de overeenkomst en die bij het aangaanvan de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.
 3. Opdracht nemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

Artikel 8: Prijzen

 1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
 2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van
  de overeenkomst kunnen door opdrachtnemerworden doorberekend aan de opdrachtgever.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd om jaarlijks op 1 januari haar prijzen te verhogen conform de consumentennprijsindex van het afgelopen jaar.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
 2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
 3. De toepasselijkheid van het in artikel 7: 755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10: Opschorting en intrekken

 1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet
  aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak,is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn
  schade.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be-ofverwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en
  sociale laten, over te nemen.
 3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosheidstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 vande overeengekomen prijs.
 4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren is bevoegd de nakoming van haar prestatie op
  te schorten als gegronde vrees bestaat dat dewederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig
  zal nakomen.

Artikel 11: Klaagtermijn en garantie

 1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en
  de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op
  gebreken. Deze inspectie dient te geschiedenbinnen 48 uur na oplevering.
 3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen 48 uur na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te wordengemeld aan opdrachtnemer.
 4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever
  binnen 48 uur na het waarnemen van dezegebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden
  gemeld.
 5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.
 6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of
  niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken vaninformatie, welke de opdrachtgever verplicht is te
  verstekken.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen
  of hulpmiddelen die door of namens hem terbeschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
 8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met
  name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruikergeen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de gebruiker slechts aansprakelijk voor directe
  schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruikervoor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker te allen tijde beperkt totmaximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het
  voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de
  schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van
  de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden.
 5. De wederpartij dient de gebruiker uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat hij bekend is geworden met c.q.
  bekend had kunnen zijn met de door hem geledenschade hiervoor aan te spreken.
 6. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het object als gevolg van door de wederpartij
  of in opdracht van de wederpartij door derdenuitgevoerde werkzaamheden.
 7. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade die tijdens het verrichten van de werkzaamheden ontstaat als gevolg van de slechte staat waarin het desbetreffende object of een deel daarvan bevindt, tenzij de gebruiker deze slechte staat van het object voor aanvang van de werkzaamheden kende of in redelijkheid had kunnen constateren. Dit geldt in het bijzonder voor schade die ontstaat door waterlekkage als gevolg van niet goede afdichtingen.
 8. Stelt de wederpartij zaken voor gebruik c.q. verwerking beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correct gebruik c.q. correcteverwerking, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de zaken zelf.
 9. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch de gebruiker op andere
  gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

  1. door ondeskundig onderhoud van het (op)geleverde of de door of namens de gebruiker verstrekte
   instructies, adviezen, aanwijzingen e.d.;
  2. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
  3. door fouten, onvolledigheden, gebreken, onvolkomenheden e.d. in de door of namens de
   wederpartij aan de gebruiker verstrekte ofvoorgeschreven gegevens, goedkeuringen of
   zaken;
  4. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  5. ten gevolge van zout uitbloeingen c.q. mechanische, chemische of biologische invloeden van
   buitenaf bijvoorbeeld als gevolg van regen ofandere neerslag kort na afronding van verrichte
   voegwerkzaamheden;
  6. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonderuitdrukkelijke voorafgaande toestemming van
   de gebruiker.
 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle
  hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden
  tot vergoeding van deze schade. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
  gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of
  diens leidinggevend personeelop directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen
  zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor
  eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 13: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is
  ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijkerente te berekenen, gerekend vanaf de dag van
  verzending van de factuur.
 3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom
  en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt, te
  vorderen, waaronder bergrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerder met de rente, met een minimum van € 115.
 5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de
  partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 14: Incassokosten

 1. Blijft opdrachtgever in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen en is
  sprake van verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
  rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige voldoening van een
  geldsom, dan is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze worden berekend
  conform de ‘Wet Betaaltermijnen’ (Wet Bestrijding van Betalingsachterstand bij Handelstransacties, per
  16 maart 2013) in geval van zakelijke vorderingen, dan wel conform de ‘Wet Incassokosten’ (WIK, per 1
  juli 2012) in geval van consumentenvorderingen. In beide gevallen geldt een minimum van € 40,00 (excl.
  BTW).
 2. Indien Max Exterieurverzorging hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
  komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en, indien nodig, executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15: Ontbinding

 1. Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan
  is deze laatste gerechtigd de overeenkomst teontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder
  geval indien de wederpartij:

  1. In staat van faillissement raakt
  2. Surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt
  3. Zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enige beslag op zaken en/of vorderingen
   van opdrachtgever wordt gelegd.
  4. Bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan
  zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

Artikel 17: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, is de gebruiker
  gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijketussenkomst, middels een schriftelijke verklaring,
  aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor
  een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden
  verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming vande gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden
  of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog,
  oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden,verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden,
  wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en opleveringsproblemen.

Artikel 18: Annulering, opschorting

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te
  annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de gebruiker gemaakte kosten en diens door de
  annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q.
  leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekeningtebrengen.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is de
  gebruiker in ieder geval gerechtigd de daarvoorgereserveerde tijd op basis van het overeengekomen
  c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
  Algemene voorwaarden Max Exterieurverzorging KVK: 70104972 Pagina- 5
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de
  gebruiker vrijwaren voor hieruit voortvloeiendeaanspraken van deze derden.
 4. De gebruiker is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen
  met de door de wederpartij verschuldigdeschadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding
  voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is
  de gebruiker gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur nietkan worden hervat, is de
  gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker te vergoeden.